Przedsiębiorcy

Posted · Add Comment

   Świadczę pomoc prawną przedsiębiorcom bez względu na organizacyjnoprawną formę prowadzenia działalności gospodarczej (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółki prawa cywilnego, spółki prawa handlowego). Pomoc prawna może mieć charakter stałej obsługi prawnej, doraźnej albo jednorazowej w zależności od potrzeb przedsiębiorcy.

Obsługa prawna (stała jak i doraźna) obejmuje reprezentację w postępowaniach sądowych, negocjacjach pozasądowych, przy zawieraniu umów, windykację wierzytelności, obsługę korporacyjną spółek.

Obsługa prawna może być świadczona w siedzibie Klienta, Kancelarii albo w innym miejscu, w którym okaże się to konieczne.

Wysokość wynagrodzenia adwokackiego ustalana jest w stawkach godzinowych albo ryczałtowo.