Kancelaria świadczy pomoc prawną między innymi w zakresie:

– prawa cywilnego i prawa nieruchomości (o zapłatę, odszkodowania, w tym odszkodowania z tytułu wypadków komunikacyjnych, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, o zasiedzenie, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, służebności drogowe, rozgraniczeniowe, zniesienie współwłasności wraz z rozliczeniami związanymi z współwłasnością, sprawy spadkowe, o zachowek, stwierdzenie praw do spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, odrzucenie spadku, sprawy egzekucyjne);

– prawa rodzinnego i opiekuńczego (o rozwód lub separację, alimenty, zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, władzy rodzicielskiej, kontaktów, podziału majątku, ubezwłasnowolnienia);

– prawa gospodarczego i prawa spółek (o zapłatę w postępowaniu gospodarczym, zakładanie i rejestracja spółek, sporządzanie i zmiana projektów umów spółek, uchwał, przekształcanie spółek, obsługa zgromadzeń, reprezentacja w postępowaniu upadłościowym i naprawczym oraz egzekucja wierzytelności);

– prawa karnego i karnoskarbowego (reprezentacja w postępowaniu karnym na każdym jego etapie, obrona w postępowaniu przygotowawczym i przed Sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, reprezentacja pokrzywdzonych);

– prawa karnego wykonawczego (odroczenie wykonania kary, zawieszenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, odbywanie kary w ramach dozoru elektronicznego);

– prawa pracy (wszystkie sprawy stron stosunku pracy sądowe jak i pozasądowe);

– prawa ubezpieczeń społecznych (rentowe, emerytalne);

– prawa wykroczeń (obrona w postępowaniu w sprawach o wykroczenia i reprezentacja pokrzywdzonych).